Showcode – Beautiful code screenshots

Nice web app for generating screenshots of code, like carbon, but better