symfony | Web PHP Framework

symfony – open-source PHP web framework